clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Сzy znacie rozkaz Bandery dot. mordowania Polaków?

Prezydent Czech Milosz Zeman w ostrych słowach odpowiedział grupie Ukraińców, którzy wysłali do niego list "w obronie Stepana Bandery". "Czy znacie rozkaz Bandery: »Zabijcie każdego Polaka między szesnastym a sześćdziesiątym rokiem życia?«. Jeśli nie znacie, nie jesteście Ukraińcami" - odpisał Zeman.

Pre­zy­dent Czech Mi­losz Zeman w ostrych sło­wach od­po­wie­dział gru­pie Ukra­iń­ców, któ­rzy wy­sła­li do niego list "w obro­nie Ste­pa­na Ban­de­ry". "Czy zna­cie roz­kaz Ban­de­ry: »Za­bij­cie każ­de­go Po­la­ka mię­dzy szes­na­stym a sześć­dzie­sią­tym ro­kiem życia?«. Jeśli nie zna­cie, nie je­ste­ście Ukra­iń­ca­mi" - od­pi­sał Zeman. Ten po­zy­tyw­ny gest wobec Po­la­ków wpi­su­je się w szer­szą po­li­ty­kę Czech wobec Rosji. Dla Onetu słowa cze­skie­go pre­zy­den­ta ko­men­tu­ją Paweł De­resz i To­masz Ję­dru­chów.

Pre­zy­dent Czech jest do­sko­na­le znany z ostre­go ję­zy­ka i mo­ra­li­za­tor­skie­go tonu. Grupa Ukra­iń­ców, która wy­sła­ła do niego list "w obro­nie Ste­pa­na Ban­de­ry" (Ban­de­ra to przy­wód­ca na­cjo­na­li­stów ukra­iń­skich w cza­sie II wojny świa­to­wej, współ­od­po­wie­dzial­ny za zbrod­nię wo­łyń­ską, który na Ukra­inie uzna­wa­ny jest za bo­ha­te­ra na­ro­do­we­go - przyp.​red.)., wła­śnie się o tym prze­ko­na­ła.

"Sza­now­ni Ukra­iń­cy, otrzy­ma­łem od was list w obro­nie Ste­pa­na Ban­de­ry. Po­zwól­cie mi zatem zadać dwa py­ta­nia" - roz­po­czy­na swój list Zeman. Dalej sta­wia spra­wę jasno: "Po pierw­sze, czy zna­cie roz­kaz Ban­de­ry: »Za­bij­cie każ­de­go Po­la­ka mię­dzy szes­na­stym a sześć­dzie­sią­tym ro­kiem życia?" Jeśli nie zna­cie, nie je­ste­ście Ukra­iń­ca­mi. A je­że­li zna­cie, to czy się z nim zga­dza­cie, czy nie?" - pyta pre­zy­dent Czech.

"Je­że­li się zga­dza­cie, tu koń­czy się nasza dys­ku­sja" - czy­ta­my.

W dal­szej czę­ści Zeman udzie­la krót­kiej lek­cji hi­sto­rii. "Dla Wa­szej wie­dzy chciał­bym stwier­dzić, że Ste­pan Ban­de­ra miał za­miar stwo­rzyć wa­sal­ne wobec Nie­miec pań­stwo ukra­iń­skie. Miał po­par­cie Al­fre­da Ro­sen­ber­ga, ale dla­te­go, że Hi­tler zde­cy­do­wał, że po wy­gra­nej woj­nie za­sie­dli Ukra­inę nie­miec­ki­mi rol­ni­ka­mi, pro­jekt zo­stał anu­lo­wa­ny, a Ban­de­ra zo­stał wy­sła­ny do obozu kon­cen­tra­cyj­ne­go. Coś po­dob­ne­go stało się zresz­tą na na­szym te­ry­to­rium w przy­pad­ku Jana Ryse Rozsévača, za­ło­ży­cie­la Flagi" - pisze Mi­losz Zeman.

I dalej: "Po­nad­to chciał­bym zwró­cić uwagę, że już pre­zy­dent Jusz­czen­ko ogło­sił Ban­de­rę bo­ha­te­rem na­ro­do­wym, a teraz jest w przy­go­to­wa­niu po­dob­na de­kla­ra­cja w spra­wie pana Szu­cho­wy­cza, zna­ne­go z tego, że w 1941 roku we Lwo­wie roz­strze­lał ty­sią­ce Żydów".

Zeman pisze też, że "nie może gra­tu­lo­wać Ukra­inie ta­kich na­ro­do­wych bo­ha­te­rów".

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/milosz-zeman-do-ukraincow-czy-znacie-rozkaz-bandery-dot-mordowania-polakow/y0lqp
Tags: czechy, polska, prezydent, przestępstwa, przestępstwa przeciw ludzkości, ukraina, zabójstwa
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author