clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Учения польских и американских солдат в Дравско, Польша.

Польско - американские учения в Дравско Поморском.
Солдаты практиковать на полигоне в Drawsko Поморском, это один из крупнейших объектов такого рода в Европе (36 тысяч га). В течение нескольких лет регулярно проводятся там учения войск НАТО.
Американо-канадский десант в Польше.


Polsko - amerykańskie ćwiczenia w Drawsku Pomorskim
Żoł­nie­rze ćwi­czą na po­li­go­nie w Draw­sku Po­mor­skim, jest to jeden z naj­więk­szych obiek­tów tego typu w Eu­ro­pie (36 tys. ha). Od kilku lat re­gu­lar­nie od­by­wa­ją się na nim ćwi­cze­nia wojsk NATO.
Amerykańsko-kanadyjski desant w Polsce.

Polsko - amerykańskie ćwiczenia w Drawsku Pomorskim

Polsko - amerykańskie ćwiczenia w Drawsku Pomorskim
Foto: 6 Brygada Powietrznodesantowa / kpt. Marcin Gil i Piotr Ramus/


Tags: polska, samoloty, usa, wojsko, Польша, США, армия, оборона, самолёты, солдат
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author