clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Francuskie myśliwce Rafale wylądowały w Polsce

Francuskie Rafale w Polsce (fot. MON/Krzysztof Godlewski/Aviateam.pl)

W po­nie­dzia­łek 28 kwiet­nia w 22. Bazie Lot­nic­twa Tak­tycz­ne­go w Mal­bor­ku wy­lą­do­wa­ły czte­ry fran­cu­skie my­śliw­ce wie­lo­za­da­nio­we Des­sault Ra­fa­le. Wraz z sa­mo­lo­ta­mi, do Pol­ski przy­bę­dzie około 60 fran­cu­skich żoł­nie­rzy.

Są to dzia­ła­nia NATO w ra­mach misji Bal­tic Air Po­li­cing. Ope­ra­cja ta jest pro­wa­dzo­na już od 2004 roku, po­le­ga ona na wspar­ciu państw, które nie po­sia­da­ją sił lot­ni­czych lub są one nie­wy­star­cza­ją­ce do ochro­ny ich prze­strze­ni po­wietrz­nej (a także prze­strze­ni NATO). Fran­cu­skie my­śliw­ce przy­le­cia­ły do Pol­ski nie­ja­ko w za­mian za nasze Mi­Gi-29, które będą pa­tro­lo­wa­ły prze­strzeń po­wietrz­ną kra­jów bał­tyc­kich (Litwy, Łotwy i Es­to­nii).

Fran­cu­skie my­śliw­ce będą sta­cjo­no­wa­ły w Pol­sce przez cały okres peł­nie­nia przez Po­la­ków misji na Li­twie (od pierw­sze­go maja do końca sierp­nia). Ich pi­lo­ci będą do­sko­na­lić współ­pra­cę z pol­ski­mi oraz ame­ry­kań­ski­mi pi­lo­ta­mi.

Tags: francja, nato, polska, samoloty
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author