clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Bezrobocie w czerwcu w Polsce wyniosło 9,0 %

Eurostat: bezrobocie w Polsce wyniosło 9,0% w czerwcu, duże zróżnicowanie w UE

wnp.pl (PS)/ISB - 01-08-2011 11:39
fot. PTWP
Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 9,0% w czerwcu 2011 r., wobec 9,2% w poprzednim miesiącu i w porównaniu do 9,6% rok wcześniej. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 9,4% wobec 9,4% w maju i 9,7% rok wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat w komunikacie.
W strefie euro bezrobocie ukształtowało się w maju na poziomie 9,9%, tj. tyle samo, co w poprzednim miesiącu oraz w porównaniu do 10,2% rok wcześniej.

W czerwcu bez pracy pozostawało blisko 22,5 mln mężczyzn i kobiet, w tym 15,6 mln w strefie euro. W porównaniu z majem, w UE-27 liczba bezrobotnych zmalała o 38 tys., natomiast wzrosła w strefie euro (o 18 tys.).

Nadal utrzymuje się bardzo duże zróżnicowanie w sytuacji na rynkach pracy w poszczególnych krajach unijnych. O ile najniższe wskaźniki bezrobocia nie przekraczają 5 proc. (Austria - 4 proc., Holandia - 4,1 proc., Luksemburg - 4,5), o tyle najwyższe wynoszą ponad 16 proc. (Hiszpania - 21 proc., Litwa - 16,3, Łotwa -16,2 proc.).

Najniższy poziom wyrównanej sezonowo stopy bezrobocia odnotowały: Austria (4,0%), Holandia (4,1%) oraz Luksemburg (4,5%), a najwyższy - Hiszpania (21,0%), Litwa (16,3% w I kw.) oraz Łotwa (16,2% w I kw.).

W porównaniu do czerwca 2010 roku, wskaźnik bezrobocia zmalał w 11 krajach, wzrósł w siedmiu, a w Luksemburgu pozostał bez zmian (nie ma pełnych danych z siedmiu krajów). Najwyższy wzrost wystąpił w Grecji (z 11 do 15 proc.), w Bułgarii (z 10,1 proc. do 11,4), na Cyprze (z 10,1 do 11,4 proc.) i w Słowenii (z 7,3 do 8,4 proc.). W czerwcu 2010 r. wskaźnik bezrobocia w UE-27 miał wartość 9,7 proc., a w UE-17 - 10,2 proc.

Eurostat informuje też, że w czerwcu br. wskaźnik bezrobocia w USA miał wartość 9,2 proc., a w Japonii (w maju) - 4,5 proc.

Eurostat zbiera dane na podstawie: kwartalnego badania reprezentacyjnego siły roboczej (dla Polski jest to tzw. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności - BAEL), zgodnie z metodologią opracowaną przez Międzynarodową Organizację Pracy (ILO) oraz miesięcznych danych z bezrobocia rejestrowanego.

Unijny urząd mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec czerwca 2010 roku 11,8% wobec 12,2% miesiąc wcześniej.

Należy przypomnieć, że GUS prezentuje co miesiąc dane o sytuacji na rynku pracy w oparciu o informacje z powiatowych urzędów pracy, które rejestrują wszystkie osoby zgłaszające się jako pozostające bez pracy. Według niezależnych ocen, istnieje domniemanie, że spora część rejestrujących się pracuje w szarej strefie lub nie ma zamiaru trwale podejmować pracy, a rejestrację traktuje jako okazję do uzyskania zasiłku i możliwości bezpłatnego leczenia.
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author