clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Elektryczny autobus na ulicach Warszawy

Jest kom­for­to­wy, ni­sko­po­dło­go­wy, a przede wszyst­kim - wy­po­sa­żo­ny w elek­trycz­ny sil­nik. Sto­łecz­ne Miej­skie Za­kła­dy Au­to­bu­so­we roz­po­czę­ły testy au­to­bu­su City Smile firmy AMZ. Po­jazd ob­słu­gu­je do­dat­ko­we kursy na linii 222.

City Smile

City Smile Foto: Onet

Autobus jest nowoczesny, komfortowy, niskopodłogowy, ma dziewięć metrów długości. Najważniejsze jednak jest to, że jest wyposażony w ekologiczny i energooszczędny silnik elektryczny. – Przy całkowitym naładowaniu baterii silnik zapewnia zasięg pojazdu do około 240 km – informuje ZTM.Jak in­for­mu­je sto­łecz­ny Za­rząd Trans­por­tu Miej­skie­go, au­to­bus City Smile bę­dzie te­sto­wa­ny na war­szaw­skich uli­cach do 24 li­sto­pa­da. Bę­dzie jeź­dził na linii 222, na tra­sie Bie­lań­ska-Spar­tań­ska, re­ali­zu­jąc do­dat­ko­we kursy poza roz­kła­dem jazdy.

http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/testuja-elektryczny-autobus-na-ulicach-warszawy/b3wdk

 
Tags: autobusy, poland, polska, postęp, transport miejski, warszawa
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author