clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Polska - kierunki eksportu


Aktualne szacunki potencjału gospodarczego polskich wytwórców oraz zmian w popycie na nasze towary w roku 2013 pozwalają oczekiwać wzrostu eksportu do kwoty 158,3 mld euro, co stanowić będzie wynik o 8 proc. wyższy niż w roku 2012.
Tags: eksport, gospodarka, polska
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author