clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Michnik o Orbanie: Tak samo mówił Hitler. To jest droga do piekła

Tags: Węgry, demokracja, faszyzm, gospodarka, polska, reformy
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author