clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Polska - lawina Czeczeńców na granicy z Niemcami

Tags: czeczenia, granice, imigranci, polska, przestępczość, wizy
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author