clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Polski łazik najlepszy - wygrał amerykański konkurs marsjański

Tags: nauka, polska, postęp
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author