clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Polski oddział firmy TomTom pracuje nad innowacjami

Tags: gps, industry, informatyka, nawigacja, polska
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author