January 20th, 2015

Koszty życia w Polsce i na świecieKoszy życia - mapa świata
Ser­wis Mo­ve­Hub, ba­zu­jąc na in­dek­sie, prze­ana­li­zo­wał kosz­ty życia w każ­dym kraju. Na tej pod­sta­wie każ­de­mu z państw przy­dzie­lił punk­ty w od­nie­sie­niu do kosz­tów w Nowym Jorku, który zo­stał uzna­ny za punkt re­fe­ren­cyj­ny. Tak więc np. jeśli dany kraj otrzy­mał 70 pkt., ozna­cza to, że kosz­ty życia są tam śred­nio 30 proc. niż­sze niż w Nowym Jorku.
Polska: 45,11 pkt
Pol­ska znaj­du­je się po­ni­żej punk­tu od­nie­sie­nia. 45,11 pkt, które przy­zna­no na­sze­mu kra­jo­wi ozna­cza, że kosz­ty życia w Pol­sce są o bli­sko 55 proc. niż­sze niż kosz­ty życia w Nowym Jorku. W ogól­nym ze­sta­wie­niu pla­su­je nas to w po­ło­wie ze­sta­wie­nia. Na 119 państw ob­ję­tych ba­da­niem, gdzie 1. miej­sce to naj­więk­sze kosz­ty życia, znaj­du­je­my się na 91. miej­scu.
W ran­kin­gu znaj­du­je­my się po­mię­dzy Ekwa­do­rem (45,57 pkt) i Ira­nem (44,53 pkt). W na­szym bli­skim są­siedz­twie są takie kraje jak Chiny (48,89 pkt), Re­pu­bli­ka Po­łu­dnio­wej Afry­ki (45.58 pkt) czy Ru­mu­nia (42,39 pkt).