November 14th, 2013

Elektryczny autobus na ulicach Warszawy

Jest kom­for­to­wy, ni­sko­po­dło­go­wy, a przede wszyst­kim - wy­po­sa­żo­ny w elek­trycz­ny sil­nik. Sto­łecz­ne Miej­skie Za­kła­dy Au­to­bu­so­we roz­po­czę­ły testy au­to­bu­su City Smile firmy AMZ. Po­jazd ob­słu­gu­je do­dat­ko­we kursy na linii 222.

City Smile

City Smile Foto: Onet

Autobus jest nowoczesny, komfortowy, niskopodłogowy, ma dziewięć metrów długości. Najważniejsze jednak jest to, że jest wyposażony w ekologiczny i energooszczędny silnik elektryczny. – Przy całkowitym naładowaniu baterii silnik zapewnia zasięg pojazdu do około 240 km – informuje ZTM.

Collapse )