October 18th, 2011

Не очень удобные грузинские деньги

Оригинал взят у procol_harum в Не очень удобные грузинские деньги
Грузинские деньги (лари) очень большие по стоимости, и поэтому неудобны в обращении в стране, где всё относительно дешево. 10 лари соответствует примерно 6 долларам. Постоянная проблема с тем, что нет мелких купюр и монет, которые требуются на каждом шагу.

Но хуже другое. В стране не работает система оплаты карточкой. Может, в «шератонах» и «мариоттах» она работает, но в большинстве учреждений и торговых точек заплатить карточкой невозможно.

На тбилисском ж/д вокзале вообще не предусмотрена оплата билетов банковскими картами. В Батуми я живу в номере за 100 лари в сутки, платить придется тоже наличными.

Но бывают ситуации еще хуже: в агентстве по продаже авиабилетов я увидел расстроенных молодых людей – англоязычных каких-то, парня и девушку, которые не могли купить себе билет домой. Карточки не принимаются, а большую сумму наличных выдают не все банки, в некоторых банках имеются суточные ограничения. А самолет их не каждый день…

В общем, безобразие, если учесть, что страна выбрала западный курс. Западные люди не привыкли таскать наличные, там даже пару пачек сигарет покупает карточкой.

Компьютеры в Грузии

Оригинал взят у procol_harum в Компьютеры в Грузии
В Тбилиси пришлось побывать в 4-5 Интернет-кафе, в Батуми уже в десятке таких заведений. Почти все компьютеры русифицированы. Но главное другое: я ни разу не видел клавиатуру с грузинским шрифтом. Программа грузинского языка есть, а клавиатуры – нет.

Как же так, - спросил я администратора одного интернет-кафе?

- А мы по памяти печатаем.

Я в это не поверил. Потому что есть очень мало людей, печатающих вслепую. Скорее всего, они ничего не печатают по-грузински. Вообще ничего.

Калиниградцы без визу в Польшу!!!


18.10.2011.
Mały ruch graniczny tylko dla wybranych powiatów, MSZ wyjaśnia kryteria

"To efekt kompromisu z Komisją Europejską" - tak MSZ tłumaczy, dlaczego tylko wybrane powiaty województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego objęto umową o małym ruchu granicznym z Obwodem Kaliningradzkim. Przy ustalaniu, jaki obszar naszego kraju zostanie objęty ruchem bezwizowym, pod uwagę wzięto szereg różnych kryteriów.

Po pierwsze - jak tłumaczy nasz resort dyplomacji - strefa przygraniczna po polskiej stronie musiała odpowiadać obszarowi Obwodu Kaliningradzkiego. Kolejną sprawą braną pod uwagę była - jak określa to MSZ - funkcjonalność. Chodzi o dogodne połączenia drogowe i kolejowe. Strefa ma też obejmować ważne ośrodki administracyjne - między innymi Olsztyn i ciekawe obszary turystyczne.

Oddzielną kwestią jest objęcie umową Trójmiasta. MSZ wyjaśnia, że tam znajduje się jedyny w regionie rosyjski urząd konsularny. To on będzie odpowiadał za realizację przez Rosję zapisów umowy. Ministerstwo tłumaczy też, że obecnie nie ma możliwości włączenia do umowy kolejnych powiatów, bo kompromisowy plan został już wstępnie przegłosowany przez kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Stanowisko MSZ w sprawie małego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim:

Szanowny Panie,

Uprzejmie informujemy, że MSZ podejmując działania mające na celu zmianę Rozporządzenia 1931/2006, ustanawiającego przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające postanowienia Konwencji z Schengen, dążyło do maksymalnie możliwego poszerzenia strefy MRG po polskiej stronie. Podobne działania i stanowisko prezentowały również inne resorty zaangażowane w prace nad nowelizacją Rozporządzenia, w szczególności resort spraw wewnętrznych i administracji.

Małym ruchem granicznym objęte zostały następujące powiaty:

Województwo Pomorskie:

powiaty: pucki, m. Gdynia, m. Sopot, m. Gdańsk, gdański, nowodworski, malborski.

Województwo Warmińsko-Mazurskie:

powiaty: m. Elbląg, elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki, m. Olsztyn, olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski, giżycki, gołdapski, olecki.

Przy wyznaczaniu zasięgu rozszerzonej strefy przygranicznej po polskiej stronie granicy, objętej w przyszłości umową o małym ruchu granicznym (MRG) z Rosją, były brane pod uwagę następujące kryteria:

- równoważność strefy przygranicznej po polskiej stronie w stosunku do obszaru Obwodu Królewieckiego, który ma być objęty w całości przywilejem MRG,

- funkcjonalność, tak pod względem infrastruktury połączeń drogowych i kolejowych, jak również w aspekcie obejmowania kluczowych ośrodków administracyjnych (np. Olsztyn) i obszarów turystycznych, budzących zainteresowanie przyjazdowe,

- włączenie Gdańska (Trójmiasta), bowiem znajduje się tam jedyny w regionie urząd konsularny Federacji Rosyjskiej, który byłby głównym ośrodkiem realizującym postanowienia umowy po stronie rosyjskiej.

Na wstępnym etapie formułowania polskiego stanowiska, brano pod uwagę wariant maksymalny, tj. objęcie MRG po polskiej stronie dwóch całych województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Było to wyjściowe stanowisko negocjacyjne Polski. Powiaty wskazane w projekcie nowelizacji przez Komisję Europejską stanowią wyraz kompromisu, zaakceptowanego wstępnie przez inne państwa członkowskie. Na skutek przyjęcia takiego wariantu, obszar MRG po stronie polskiej będzie równoważny w stosunku do obszaru po stronie rosyjskiej.

KE przedstawiła projekt aneksu do Rozporządzenia, który zgodnie z unijną procedurą legislacyjną, zostanie poddany dalszym pracom w Radzie UE oraz w Parlamencie Europejskim.

Z uwagi na to, iż projekt zmiany Rozporządzenia w kształcie zaproponowanym przez KE, został już wstępnie zaakceptowany przez wymaganą dla jego przyjęcia większość państw członkowskich w chwili obecnej strona polska nie ma możliwości włączenia kolejnej jednostki administracyjnej do obszaru MRG.

  Powiaty w województwie warmińsko-mazurskim objęte ruchem bezwizowym
  Powiaty w województwie warmińsko-mazurskim objęte ruchem bezwizowym
  Powiaty w województwie pomorskim objęte ruchem bezwizowym
  Powiaty w województwie pomorskim objęte ruchem bezwizowym