September 5th, 2011

Warszawskie cerkwie

Były w całym mieście, ale znikły. Zburzone, przerobione

Jan Turnau

04.09.2011

Rozebrany w latach 20. XX w. sobór św. Aleksandra Newskiego na pl. Saskim (dziś Piłsudskiego)

Rozebrany w latach 20. XX w. sobór św. Aleksandra Newskiego na pl. Saskim (dziś Piłsudskiego)
Polityka rządzi
wszystkim: to banał nad banały. Ale tylko jako ogólnik: konkrety zaciera
czas. Kto dziś wie na przykład, że kiedyś w naszej stolicy było
przeszło dwadzieścia cerkwi i cerkiewek prawosławnych? Byliśmy przecież
przez z górą wiek cały częścią imperium rosyjskiego.Cerkiew w Pałacu Staszica<br/>przy Krakowskim Przedmieściu

Cerkiew w Pałacu Staszica
przy Krakowskim PrzedmieściuCerkiew w Pałacu Staszica<br/>przy Krakowskim Przedmieściu

Cerkiew w Pałacu Staszica
przy Krakowskim PrzedmieściuCerkiew w Pałacu Staszica<br/>przy Krakowskim Przedmieściu

Cerkiew w Pałacu Staszica
przy Krakowskim Przedmieściu
Historyk, znawca
prawosławia, Paweł Przeciszewski podjął się opisania tamtych kościołów i
kaplic. Zrobił to bardzo dokładnie. Nie tylko erudycyjnie, wykazując
wiedzę wieloraką, także ekumenicznie. Czytając książkę, czuje się żal
katolika, że zostało tylko parę obiektów, że nieraz już nie wiemy, jak
te, co zniknęły, dokładnie wyglądały.

Niemniej dzięki
jego pracy mamy wiedzę pokaźną. Rzecz jest przepięknie ilustrowana
dzięki współpracy Aleksandra Sosny, społecznego doradcy prezydenta RP do
spraw społeczności prawosławnej i mniejszości białoruskiej w Polsce.
Zbierał widokówki z owymi budynkami, użyczył je dziełu, przez co jeszcze
bardziej ożywiły przeszłość, stały się serdecznym wspomnieniem. Oraz
bodźcem do zamyślenia nad smutnym splotem uczuć narodowych z czysto
religijnymi. W tym chyba rzecz, że te drugie niełatwo wydestylować. Musi
upłynąć trochę czasu, by ponure aspekty przeszłości zaszły dobrotliwą
mgłą. No i by historia Kościoła złagodziła ostrość poglądów.


Myślę o największej cerkwi, po której nie zostało materialnego
śladu: o katedralnym soborze św. Aleksandra Newskiego. Ta potężna
budowla stanęła w samym środku Warszawy, na placu Saskim. Stanęła w
celach jasno określonych. Przeciszewski ich bynajmniej nie kryje. Cytuje
słowa Świętego Synodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego: "(...)
proponowana budowa soboru prawosławnego w Warszawie powinna być
zaliczona do takich przedsięwzięć, które podyktowane są nie tylko
potrzebami ludności miejscowej, ale jeszcze bardziej interesem państwa".
Petersburski polskojęzyczny "Kraj" wtórował: "Rosyjska prawosławna
świątynia (...) wzniesiona na najwidoczniejszym miejscu w Warszawie jest
koniecznością nie tylko dla potrzeby religijnej, ale jest konieczna
jako symbol prawosławnej Rosji, której nierozłączną część stanowi
Królestwo Polskie". "Warszawskij Eparchialnyj Pismok" postawił kropkę na
"i": "Rosjanie w Królestwie Polskim żyją w okrążeniu zwartej masy
ludności polskiej obcej im narodowo i wyznaniowo, która nie wyróżnia się
tolerancją religijną. (...) W takich warunkach naród prawosławny nie
może być pozostawiony sam sobie (...), pozbawiony władzy potrzebnej dla
obrony prawosławia od katolicyzmu". Było to hasło używane jako motyw
zaboru. Wtedy jeszcze narzekanie na nietolerancję dało się od biedy
usprawiedliwić, bo w II Rzeczypospolitej prawosławie nie miało równych
praw z katolicyzmem, gdy jednak zabór nastąpił, można było skomentować,
że Rosjanie sami chcieli być wśród zwartej masy obcej im ludności.
Zresztą organ prawosławia w Polsce napisał, że "podobny do wojskowej
chorągwi powinien wznosić się (...), wprowadzając swobodną pewność, że
tam, gdzie wzniesiony jest prawosławny rosyjski sobór, rosyjska władza i
naród nie ustąpią ani maleńkiej piędzi ziemi". I choć gdy sobór
konsekrowano w 1912 r., arcybiskup Mikołaj powiedział, jakby tłumacząc
się, że nie jest to akt wrogości wobec katolicyzmu, trudno, żeby uczucia
Polaków były inne. Żeby brali pod uwagę to, co zauważył w książce
Przeciszewski, iż nowa świątynia w centrum Warszawy stanowiła wtedy
duszpasterską konieczność Świętej Trójcy (o niej dalej), bo
dotychczasowa katedra była mała. Z sensu politycznego nowej budowy
zdawał sobie sprawę ktoś, kto zresztą zbierał pieniądze na to
przedsięwzięcie (kosztowało w końcu przeszło 3 miliony rubli). Był to
człowiek o olbrzymim autorytecie duchowym, św. Joann (Jan) z Kronsztadu.
Podczas uroczystości konsekracji powiedział o nowym soborze proroczo:
"(...) skończy się jego istnienie od razu z końcem panowania w Rosji".


Koniec był równie polityczny jak początek. Przeciszewski
referuje ciekawie dyskusję, która się rozpoczęła po pierwszej wojnie
światowej. Zagłada soboru po trosze świtała już wcześniej. Podczas
ewakuacji rosyjskiej latem 1915 r. wywieziono ikonostas i najcenniejsze
elementy wyposażenia wnętrza. Po zajęciu miasta Niemcy
urządzili w nim kościół garnizonowy służący obu dominującym w Niemczech
wyznaniom: katolickiemu i luterańskiemu, dokonując przy okazji
barbarzyństwa, zdzierając z kopuł pozłacaną blachę miedzianą i kradnąc
dzwony. Gdy przyszła niepodległość, zaczęła się derusyfikacja. Nie
pomogła ogromna wartość artystyczna dzieła, obrona budowli przez
najwybitniejszego w Polsce specjalistę od sztuki cerkiewnej, profesora
Mikołaja Tołwińskiego. Nazwał on prawosławną katedrę "warszawskim św.
Markiem" (czyli odpowiednikiem weneckiej bazyliki), zaliczając ją do
grona kilkunastu najpiękniejszych budowli Europy. Nie przeszkadzała mu
absolutnie odmienność architektoniczna soboru, argumentował, że miasta
jednolite stylowo nie istnieją, a w Polsce, kraju łączącym Wschód z
Zachodem, taka różnorodność tym bardziej nie razi. Cóż, kiedy Wydział
Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie ocenił świątynię jako artystycznie wartą niewiele...


Zwolennicy zburzenia operowali także argumentami innej natury.
Mówili na przykład, że plac Saski musi być miejscem rewii wojsk
polskich; że optycznie przygniata go swymi rozmiarami; że jego
przebudowa na kościół katolicki wraz z usunięciem zniszczeń
spowodowanych przez Niemców kosztowałaby zbyt drogo.

Były bowiem pomysły poniekąd kompromisowe: żeby nie burzyć, tylko
skatolicyzować. Powstawały, gdy ostrzegano przed kompromitacją w opinii
światowej, bo przecież nie zburzono świątyni bizantyjskiej w
Jerozolimie, lecz zrobiono z niej meczet Omara, zachowano też cudowną
Hagia Sofia w Stambule. Myślano zatem, by po przebudowie była to
katolicka katedra polowa, Żeromski proponował, by urządzić tam muzeum
martyrologii narodu polskiego. Nic z tego nie wyszło. Politycy prawie
wszystkich orientacji podzielali opinię ulicy. Nie wszyscy, co prawda:
przede wszystkim parlamentarzyści należący do klubów białoruskiego i
ukraińskiego próbowali ratować świątynię, szczególnie Wiaczesław
Bohdanowicz, zamordowany później przez NKWD.

Ostateczną
decyzję o zburzeniu soboru podpisał Witos podczas wojny
polsko-bolszewickiej. Argumentowano, że widoczne z daleka kopuły
prawosławnej świątyni mogą dodać animuszu czerwonoarmistom atakującym
stolicę. Przeciszewski zauważa, że jednak argument upadł, gdy Armia
Czerwona została odparta pod Radzyminem. Rozbiórkę świątyni rozpoczęto w
r. 1920, zakończono dopiero w r. 1926. Sprawie nadano charakter
ogólnonarodowy i ogólnopaństwowy. Magistrat warszawski wypuścił nawet
stosowne obligacje. Brygady saperskie 14 800 wybuchami dokonały
zniszczenia. Niewielkie fragmenty soborowych mozaik zdołano uratować:
trafiły do różnych świątyń obu wyznań.

Z książki
wnioskuję, że ostentacyjnego burzenia świątyń "rosyjskiego" wyznania
wiele nie było, ten jeden jednak fakt starczy za powód do religijnego i
politycznego rachunku sumienia. Na ogół raczej budynki zmieniały
właściciela, czyli wyznanie. Czasem zresztą dwa razy. Świątynia przy
ulicy Długiej była początkowo kościołem katolickim księży pijarów, potem
- po architektonicznych przeróbkach - pierwotną katedrą prawosławną
Świętej Trójcy, wreszcie znów świątynią katolicką, czyli katedrą polową.
Ciekawostka: o mało nie wyleciała w powietrze. Zamachowcem samobójcą
terrorystą, który zaplanował zamordowanie tam generała-gubernatora
Józefa Hurki-Romeyki podczas uroczystej liturgii, był późniejszy
prezydent Ignacy Mościcki! Czując, że policja
jest na jego tropie, uciekł za granicę, a jego współpracownik, Michał
Zieliński, popełnił błąd techniczny i bomba nie wybuchła. Jeszcze
zmienniej było z dzisiejszym Pałacem Staszica. Najpierw katolicka
kaplica, w której pochowano zmarłego w polskiej niewoli cara Wasyla IV
Szujskiego i jego brata Dymitra, potem klasztor dominikanów, jeszcze
później wzniesiony przez Staszica pałac mieszczący kolejno naukowe
instytucje, dalej gimnazjum
rosyjskie, cerkiew prawosławną - i na koniec znów polskie centrum
naukowe. Wypada też wspomnieć, że dzisiejsza katedra polskokatolicka
była prawosławną katedrą polową, a dzisiejsza świątynia luterańska przy
pl. Unii Lubelskiej również prawosławną świątynią wojskową. Habent sua
fata castella...

Ostatnie rozdziały książki to życzliwa
informacja o dzisiejszym prawosławnym życiu religijnym Warszawy:
świątynie, godziny nabożeństw. Oraz słownik kościelnych terminów, cenny, bo wiedza potoczna znikoma.

Paweł Przeciszewski: "Warszawa. Prawosławie i rosyjskie
dziedzictwo". Ilustracje ze zbiorów Aleksandra Sosny. Agencja Wydawnicza
"Egros". Warszawa 2011

Про целлюлозу, биотопливо и коровий желудок

DW-WORLD.DE

01.09.2011

Про целлюлозу, биотопливо и коровий желудок

Проблема биотоплива была бы давно решена, если бы дрожжи могли расщеплять целлюлозу. Поскольку это не так, ученые вынуждены искать альтернативные технологии. Большие надежды они возлагают на синтетическую биологию.

У всех высших растений на нашей планете оболочки клеток состоят главным образом из целлюлозы. В химическом отношении целлюлоза, она же клетчатка, представляет собой биополимер, высокомолекулярный углевод, полисахарид, молекулы которого образованы длинными, соединенными друг с другом множеством водородных связей линейными цепочками из сотен или даже тысяч остатков глюкозы. Целлюлоза буквально напрашивается в качестве сырья для биотоплива, поскольку сельскохозяйственное производство дает из года в год сотни тысяч, а то и миллионы тонн растительных отходов, которые состоят практически из чистой клетчатки. Проблема лишь в том, что целлюлоза плохо поддается расщеплению.

Вильфрид Вебер (Wilfried Weber), профессор Центра по изучению биологических сигнальных процессов (BIOSS) при Фрайбургском университете, говорит: "Если вы собираетесь производить биотопливо не из продовольственного сырья вроде кукурузы, пальмового масла и так далее, то оптимальной альтернативой представляются трава и солома как отход сельского хозяйства, а также древесина. Но с этими видами сырья связана одна проблема: главный энергоноситель в них - целлюлоза. А переработать целлюлозу в жидкое топливо, пригодное, скажем, для заправки автомобиля, очень непросто".

Термиты как альтернатива дрожжам

Во всяком случае, дрожжи, легко осуществляющие спиртовое брожение простых сахаров, с целлюлозой не справляются. Поэтому ученые разных стран активно ищут альтернативные процессы и технологии. Особенно активно работают в этом направлении американцы и немцы. Американский микробиолог, профессор Гари Строубел (Gary Strobel) из университета штата Монтана в Боузмене - изучает обнаруженный в Чили симбиотический гриб Gliocladium roseum, способный расщеплять целлюлозу с образованием этана и других летучих углеводородов;  другой - профессор Джаред Ледбеттер (Jared R. Leadbetter) из Калифорнийского технологического института в Пасадене - исследует кишечную микрофлору обитающих в Коста-Рике термитов рода Nasutitermes, способных за считанные месяцы полностью переварить деревянный дом вместе с мебелью.

А специалисты Объединенного института геномных исследований в Уолнат-Крике, штат Калифорния, обратились к крупному рогатому скоту. Ведь хотя жвачные животные - так же, как и люди - не обладают собственными ферментами, способными расщеплять целлюлозу, они тем не менее прекрасно обходятся в качестве корма травой и сеном, то есть практически чистой клетчаткой, и умудряются усваивать ее так, что она вполне удовлетворяет их энергетические потребности.

Метагеномный анализ коровьего желудка

Очевидно, все дело тут в микрофлоре пищеварительного тракта. Именно это и побудило калифорнийских ученых произвести так называемый метагеномный анализ микроорганизмов, населяющих коровий желудок, то есть секвенировать все имеющиеся там нуклеиновые кислоты в надежде обнаружить гены, причастные к расщеплению клетчатки. В общей сложности исследователи идентифицировали в коровьем желудке почти 30 тысяч биомолекул. Теперь ученые надеются, что процессы, происходящие в желудке коровы, удастся воспроизвести в искусственных условиях - сначала в лаборатории, а потом и в крупных промышленных установках по производству биоэтанола. Во всяком случае, это отвечало бы представлениям так называемой синтетической биологии, которая видит свою задачу в том, чтобы по-новому скомбинировать отдельные природные элементы.

Журналисты любят сравнивать такой подход со сборкой самых разных изделий и сооружений из стандартных кирпичиков конструктора Lego. Но на самом деле не все так просто, - говорит Вильфрид Вебер: "До такой легоподобной биологии нам пока, к сожалению, еще очень далеко. Это связано с тем, что биологические компоненты гораздо хуже поддаются стандартизации или переносу из одной среды в другую, чем кирпичики лего или, скажем, электронные компоненты".

Легоподобные биокомпоненты

Ключевую роль в современной синтетической биологии играет база данных в Массачусетском технологическом институте в Кеймбридже близ Бостона. Эта база содержит информацию обо всех имеющихся в наличии биокомпонентах. Их можно заказать, как книги или одежду по каталогу посылторга. Впрочем, и тут есть проблемы. Вильфрид Вебер: "На сегодняшний день этот каталог MIT содержит более 3,5 тысяч биологических компонентов - в основном генов. Это очень ценный ресурс, позволяющий получить все необходимые фрагменты ДНК. К сожалению, описание этих фрагментов часто оставляет желать лучшего. Нам уже не раз доводилось испытывать разочарование, когда мы заказывали там определенные компоненты и получали совсем не то, что указывалось в описании. То есть система контроля качества там пока не на высоте". Но это, конечно, ни в коей мере не ставит под сомнение перспективы синтетической биологии.

Автор: Владимир Фрадкин
Редактор: Ефим Шуман

| www.dw-world.de | © Deutsche Welle.

Grecja powinna opuścić strefę euro

Grecja powinna opuścić strefę euro

Komentarz z 5.09.2011 r.
Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

W najbliższych tygodniach zapadną ważne decyzje dotyczące finansowej
przyszłości Grecji. Obecnie odbywają się gorączkowe negocjacje z UE, MFW
i EBC. W Niemczech trwa burzliwa dyskusja czy kraj ten ma zgodzić się
na ratowanie innych państw znajdujących się w tarapatach finansowych.
Wynik tej dyskusji może przesądzić nie tylko o dalszych losach Grecji,
ale całej strefy euro.

A sytuacja w Grecji rozwija się zgodnie z oczekiwaniami, czyli…
gorzej niż w rządowych i unijnych papierowych planach. Minister Finansów
przyznał, że dynamika PKB wyniesie w 2011 r. -5% i prawdopodobnie nadal
będzie ujemna w roku przyszłym. Jest to niezgodne z wcześniejszymi
założeniami, według których spadek PKB miał wynieść 3,8% w br., a w roku
2012 gospodarka miała się rozwijać już w tempie +0,6%. Niższa dynamika
rozwoju oznacza mniejsze wpływy do budżetu. Nie pomaga również ostatni
zorganizowany protest właścicieli restauracji, którzy nie chcą płacić
wyższego podatku VAT (23% zamiast 13%). W konsekwencji zamiast 7,6%,
deficyt budżetowy w br. może wynieść 8,2% PKB. Słabsze parametry
makroekonomiczne Grecji mogą utrudnić porozumienie w sprawie pomocy,
chociaż – znając życie – ostatecznie porozumienie zostanie zawarte.

Będzie to jednak porozumienie, które do niczego nie będzie prowadzić.
Grecy nadal będą mieć problemy gospodarcze, nadal będą uciekać od
płacenia podatków i nadal będą mieć problemy ze spłatą swojego
(zredukowanego) zadłużenia. Wygląda na to, że jedynym rozsądnym wyjściem
jest w obecnej sytuacji opuszczenie przez Grecję strefy euro. Im
szybciej to nastąpi, tym lepiej zarówno dla Greków, jak i całej strefy
euro. Według niepotwierdzonych informacji Grecy wynajęli już
wyspecjalizowaną kancelarię prawną, która ma opracować ewentualny plan
zamiany euro na drachmy. Tylko dewaluacja drachmy jest bowiem w stanie
wyciągnąć Grecję z problemów, w jakich znalazł się ten kraj.
Przynajmniej w perspektywie kilku najbliższych lat.

W dalszej, jeśli Grecy nie zmienią modelu funkcjonowania swojego
państwa i stylu życia, nadal mogą borykać się z wieloma problemami, w
tym obsługą olbrzymiego długu. Dlatego ważne byłoby, aby posiadacze
greckich obligacji skarbowych przy okazji zbliżającego się porozumienia i
częściowej redukcji długu, mimo wszystko zażądali zabezpieczenia swoich
przyszłych roszczeń na greckich aktywach. W przeciwnym razie Grecy za
kilka lat znowu będą domagać się kolejnej redukcji.

Zamieszanie z Grecją i innymi krajami o słabej kondycji finansowej
może powodować w najbliższych tygodniach/miesiącach dalsze napięcia na
rynkach finansowych, w tym na warszawskiej GPW.

poniedziałek, 05 września 2011, sebastian_buczek

Румынию и Болгарию принимать в Шенген пока рано

DW-WORLD.DE
03.09.2011

Глава МВД Германии: Румынию и Болгарию принимать в Шенген пока рано


Министр внутренних дел Германии считает, что София и Бухарест еще не готовы к присоединению к Шенгенскому соглашению. В ближайшие дни Ханс-Петер Фридрих проведет консультации по этому вопросу с европейскими коллегами.

Министр внутренних дел ФРГ Ханс-Петер Фридрих (Hans-Peter Friedrich) выступает против частичного принятия Болгарии и Румынии в шенгенское пространство уже в скором времени. "Мы относимся к этому без восторга и, принимая во внимание отчеты, которые носят скорее негативный характер, по-прежнему сомневаемся в целесообразности этого шага", - заявил в субботу, 3 сентября, официальный представитель МВД Йенс Тешке (Jens Teschke).

 По его словам, Ханс-Петер Фридрих в ближайшие дни намерен обсудить эту тему с европейскими партнерами. В числе прочих, запланированы переговоры с коллегами из Нидерландов и Франции, сообщил Тешке.

Тем самым внутриполитическое ведомство в Берлине отреагировало на появившуюся ранее информацию в СМИ. Немецкий еженедельник Focus и газета Bild сообщили о том, что Германия согласится на частичное вступление Софии и Бухареста в Шенген уже через несколько недель. Тем самым с 31 октября был бы отменен контроль на воздушных и морских границах, а с середины 2012 года - на сухопутных границах, передает Reuters.

Отчеты Еврокомиссии: София и Бухарест не готовы к вступлению в Шенген

По информации издания Bild, два последних отчета Еврокомиссии об обеспечении безопасности на государственных границах Болгарии и Румынии вселяют беспокойство о готовности этих стран к вступлению в Шенгенскую зону. Правоохранительные органы в Софии и Бухаресте не принимают достаточных мер по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

По мнению заместителя главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге Гюнтера Крингса (Günter Krings), присоединение двух стран к Шенгенскому соглашению в ближайшее время означало бы риск, который нельзя оценить заранее. "Я настоятельно советую не делать сейчас даже первого шага", - заявил он.

 

Автор: Ольга Демидова

Редактор: Сергей Гуща

| www.dw-world.de | © Deutsche Welle.

Киев ищет альтернативу российскому газу

DW-WORLD.DE

02.09.2011

Киев ищет альтернативу российскому газу

Киев намерен ликвидировать "Нафтогаз Украины", чтобы расторгнуть контракт с "Газпромом", и ищет альтернативу российскому газу. Эксперты сомневаются в том, что в ближайшее время такая альтернатива будет найдена.

Правительство Украины решило реструктурировать национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины". Премьер-министр страны Николай Азаров заявил, что это приведет к пересмотру газовых соглашений с российским "Газпромом". Кроме того, он пообещал сократить потребление импортного газа на две трети благодаря внутренней добыче природного и сланцевого газа, а также развитию альтернативной энергетики. Эксперты считают эти проекты реалистичными, но требующими значительных усилий.

Новая сделка вместо скидок

После ликвидации "Нафтогаза Украины" украинский монополист прекратит существовать как субъект хозяйствования, и в силу этого все соглашения, которые существуют на сегодняшний момент, будут пересмотрены, сказал Азаров. Имевшее место ранее разделение компании на предприятия по добыче, транзиту и торговле газом было одним из предварительных условий меморандума Украина - ЕС о модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС).

По действующим соглашениям, цена на газ для Украины в третьем квартале 2011 года вырастет до 354 долларов за 1000 кубометров, а в четвертом может составить до 500 долларов. Это не устраивает правительство Украины, которое требует пересмотра условий газовых поставок. Президент России Дмитрий Медведев назвал такую позицию "иждивенчеством".

В ответ Николай Азаров заявил, что цена на газ для Украины не должна быть выше, чем для Германии. Он отказался от получения скидок на газ при условии вступления Украины в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. "Нам не нужны никакие скидки. Давайте заключим нормальную сделку, такую точно, как с любой европейской страной", - призвал Азаров российских коллег во время публичного выступления 1 сентября.

Альтернативные проекты

Глава украинского правительства считает необходимым поиск альтернативы российскому газу. Таковой он, например, называет увеличение внутренней добычи газа. По словам премьера, "в стране сегодня разведаны месторождения в один триллион кубометров газа", а еще четыре триллиона "можно начать добывать после проведения разведки". Азаров сообщил, что на Украине есть и запасы сланцевого газа и шахтного метана - около 11 триллионов кубометров.

1 сентября госкомпания "Укргаздобыча" подписала с компанией Shell Exploration договор о совместной деятельности по поиску и добыче углеводородов в Днепровско-Донецком бассейне. Эксперт Валентин Землянский сказал, что Shell обещает вложить в проект 800 миллионов долларов инвестиций. Это позволяет надеяться на то, что через пять лет добыча сланцевого газа достигнет 5 миллиардов кубометров в год.

Альтернативой может стать и сжиженный газ. Премьер заявил, что в начале 2012 года в стране начнут строить первый терминал для приема этого вида топлива мощностью 5 миллиардов кубометров. В перспективе ее планируется расширить до 10 миллиардов кубометров. Благодаря всем этим проектам Азаров планирует достичь сокращения импорта российского газа на две трети.

Промышленники усиливают давление

Еще более амбициозные планы огласил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко. По его словам, главной задачей украинской энергетики является полное преодоление энергетической зависимости от России. Выполнить ее, по мнению Бойко, возможно, если начнется добыча газа и нефти на шельфе Черного моря и будут реализованы проекты по развитию альтернативной энергетики. "У нас есть свои программы. Может мы немного отстаем от Европы, но быстро ее догоним", - заявил министр.

Глава правления альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик назвал планы правительства реалистичными, но усомнился в способности чиновников их осуществить. По словам эксперта, украинские экспортеры металла и химической продукции увеличивают давление на президента и правительство из-за того, что их продукция при растущей цене российского газа становится совершенно неконкурентоспособной на внешних рынках. "Влияние промышленного лобби на власть становится более сильным, чем газового лобби", - сказал Боровик.

Полная энергонезависимость пока невозможна

Он признал, что проекты получения видов топлива, альтернативных импортному газу, реализуются медленно. "Быстрое развитие проектов, связанных с альтернативными источниками энергии, объясняется тем, что их лоббирует вице-премьер Андрей Клюев. А по другим направлениям такого прогресса нет, потому что за ними пока никто не стоит", - сказал Боровик.

Он считает, что в ближайшее время Украине не удастся обрести полную энергетическую независимость от России. На начало разработки сланцевого газа, по оценкам эксперта, потребуется не менее пяти лет, терминал для сжиженного газа начнет функционировать не ранее чем через два-три года, не меньших сроков потребует и реализация проектов альтернативной энергетики. Самым быстрым способом получения углеводородов Боровик считает увеличение добычи природного газа на Украине, поскольку "многие скважины приватизированы, но добыча на них не ведется из-за отсутствия инвестиций".

Автор: Александр Савицкий, Киев
Редактор: Наталья Позднякова
| www.dw-world.de | © Deutsche Welle.

Производство автомобилей в ФРГ достигло рекордного уровня

DW-WORLD.DE
03.09.2011

Производство автомобилей в ФРГ достигло рекордного уровня

Нового рекордного уровня достигли производство и экспорт автомобилей из Германии. Несмотря на угрозу рецессии, немцы приобрели в августе 237 500 новых машин - на 18,3 процента больше, чем годом ранее.

Несмотря на угрозу рецессии, производство автомобилей в ФРГ в августе достигло нового рекордного уровня. Об этом заявил в пятницу, 2 сентября, во Франкфурте-на-Майне президент Объединения автомобильной промышленности (VDA) Маттиас Висман (Matthias Wissmann), сообщает агентство dpa.

По его словам, в августе автомобильное производство в Германии выросло на 19 процентов по сравнению с августом 2010 года и составило 399 тысяч автомобилей. VDA ожидает, что в целом в 2011 году в ФРГ будет выпущено свыше 3,1 млн новых транспортных средств. Автозаводы в ФРГ ныне работают на пределе мощности, констатировал Висман. В 2012 году рост несколько замедлится, однако никакой рецессии не будет, уверен он.

Рост экспорта

В августе 2011 года резко возрос и объем экспорта транспортных средств из ФРГ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 17 процентов - до почти 300 тысяч автомобилей. Это означает, что за первые 8 месяцев текущего года Германия продала за границу почти 3 млн машин, а за весь год объем заграничных поставок составит, по прогнозам, 4,5 млн автомобилей, сообщил Матиас Висман.

Опасения по поводу грядущей рецессии не повлияли и на спрос на автомобили в самой Германии. В августе в ФРГ было продано 237 500 новых машин - на 18,3 процента больше, чем в августе 2010 года, сообщает онлайн-издание n-tv.

Автор: Сергей Ромашенко
Редактор: Вадим Шаталин
| www.dw-world.de | © Deutsche Welle.

Бразилия создаст новую ракетную систему

31.08.2011, 12:11:28

Astros II. Фото с сайта areamilitar.net
Astros II.
Фото с сайта areamilitar.net

Бразилия создаст новую ракетную систему

Министерство обороны Бразилии приняло решение о создании новой ракетной
системы Astros 2020, на программу разработки и производства которой
планируется потратить 1,54 миллиарда реалов (964,3 миллиона долларов),
сообщает Defense Aerospace. Новая система будет представлять собой пусковую установку, оснащенную крылатыми ракетами AV-TM с дальностью до 300 километров.

Astros 2020 будет разработана на базе уже существующей системы Astros
II, оснащенной баллистическими ракетами. В новой системе будет
использоваться полностью цифровая система управления, которая позволит
не только наводить ракеты, но и изменять их траекторию полета. Другие
подробности проекта, как, например, количество ракет в пусковой
установке, пока неизвестны. Система Astros II может комплектоваться
установками на четыре, 16 или 32 ракеты. Как ожидается, программа
разработки будет завершена в 2016 году.

Бразильское военное ведомство намерено приобрести 49 машин, входящих в
новую систему. Речь идет о 18 пусковых установках, 18 перезаряжающих
машинах, трех пунктах управления огнем, трех метеорологических станциях,
трех ремонтно-эвакуационных машинах и трех бронированных командирских
машинах. Кроме того, будет приобретена и одна машина связи, которая
объединит остальные 48 в единую сеть. Все перечисленное оборудование
будет разделено на три батареи, которые поступят на вооружение
сухопутных войск Бразилии.

Будет ли новая система поставляться на экспорт, пока неизвестно. В
настоящее время ее предшественница - Astros II - помимо сухопутных войск
Бразилии стоит на вооружении еще шести стран, включая Анголу, Ирак,
Катар и Саудовскую Аравию.

http://lenta.ru/news/2011/08/31/project2020/

Украина поставит Таиланду полсотни танков

02.09.2011, 14:08:52

Танк "Оплот". Фото morozov.com.ua
Танк "Оплот".
Фото morozov.com.ua

Украина поставит Таиланду полсотни танков

Украина поставит Таиланду 49 основных боевых танков (ОБТ) "Оплот".
Соответствующее соглашение в четверг, 1 сентября, госкомпания
"Укрспецэкспорт" подписала с представителями Королевской тайской армии.

Сумма сделки, согласно информации на сайте госкомпании, превышает 200 миллионов долларов. В то же время "Интерфакс" со ссылкой на источники в оборонном секторе Украины сообщает, что сумма сделки составила около 240 миллионов долларов.

Решение о закупке 200 (по другим данным ста) танков Т-84У "Оплот"
украинского производства командование Сухопутных войск Таиланда приняло в
марте 2011 года. Новые танки пойдут на замену устаревшим M41A3
американского производства.

Танк БМ "Оплот" разработан Харьковским конструкторским бюро по
машиностроению имени Морозова на базе украинского Т-84. На вооружение
Вооруженных сил Украины был принят 28 мая 2009 года. Основными отличиями
"Оплота" от базовой модели является оснащение машины приборами
прицеливания зарубежного производства и увеличенными бортовыми экранами.

Согласно требованиям украинского Минобороны, танк также оснащается
современными системами защиты связи и управления вооружением - активной
системой противодействия высокоточному оружию, приборами ночного видения
и дистанционно-управляемым пулеметом.

В последнее время Таиланд значительно увеличил объемы закупки украинской
военной техники, которая, в первую очередь, привлекает Минобороны
страны относительно низкой стоимостью. Так, в начале августа 2011 года
"Укрспецэкспорт" заключил с Таиландом контракт на поставку 121
бронетранспортера БТР-3Е1 общей стоимостью 140 миллионов долларов.
Контракт стал дополнением к заключенному в 2007 году соглашению на
поставку тайской армии 96 бронетранспортеров.

 http://lenta.ru/news/2011/09/02/tank/

США разместят в Турции РЛС для защиты

02.09.2011, 16:48:24
 

Радар AN/TPY-2. Фото ©AFP
Радар AN/TPY-2.

Фото ©AFP

США разместят в Турции РЛС для защиты от Ирана

США договорились с Турцией о размещении на территории страны радиолокационного комплекса X-Band. Как сообщает The Wall Street Journal,
новая РЛС войдет в состав европейской системы ПРО НАТО и будет служить
системой раннего оповещения о запуске ракет дальнего радиуса действия с
территории Ирана.

По словам представителя Минобороны США, которые приводит WSJ, американцы
планировали разместить в Турции свою мобильную систему РЛС класса
AN/TPY-2 THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) до конца 2011 года.
В настоящее время уже известно, где именно будет базироваться новая
РЛС, однако точную информацию источник издания раскрыть отказался.

Как отмечает Agence France-Presse,
МИД Турции в четверг, 1 сентября, опубликовал заявление, в котором
говорится о всесторонней поддержке проекта единой системы ПРО для защиты
Европы. По словам представителя внешнеполитического ведомства страны
Сельджука Унала (Selcuk Unal), размещение нового радара на территории
Турции укрепит оборонную способность не только НАТО, но и самой Турции.

В рамках европейской системы ПРО НАТО новый турецкий радар будет
передавать данные на американские крейсеры, оснащенные системой ПРО
Aegis. Задачей системы Aegis на крейсерах является непосредственный
перехват баллистических ракет. Завершить развертывание единой
европейской системы ПРО для защиты от агрессии со стороны Ирана
планируется к 2018 году.

О планах разместить в Турции РЛС X-Band США заявили ранее в этому году, а
в июне американцы определились с местом дислокации нового радара. В
ходе переговоров с американцами Турция выражала обеспокоенность в связи с
тем, что данные с радара могут в реальном времени передаваться Израилю.
Однако США удалось убедить турецких коллег в том, что в этом нет
необходимости, так как с 2008 года в Израиле базируется аналогичный
американский комплекс X-Band.

Подобный комплекс AN/TPY-2 США также разместили в Японии для защиты
страны от возможного ракетного удара со стороны Северной Кореи.

http://lenta.ru/news/2011/09/02/radar

Студентський анекдот дня

Два студенти діляться досвідом після іспиту:
- Ну що, на скільки сдав?
- На трійку. Спочатку хотів сдати на п'ятірку, а потім вирішив - краще на трійку, а на решту грошей пива куплю.

Китай хотел вооружять Кадафего, не смотря на ООН

Chiny chciały dostarczyć Kaddafiemu broń?
04.08.2011, 08:48 Źródło: PAP

Chiny zaoferowały w lipcu duże ilości broni reżimowi Muammara Kaddafiego i prowadziły poufne rozmowy na temat dostaw uzbrojenia do Libii przez Algierię i Republikę Południowej Afryki - poinformował kanadyjski dziennik "The Globe and Mail".

Powołując się na uzyskane dokumenty gazeta podała w niedzielnym wydaniu, że firmy zbrojeniowe kontrolowane przez chiński rząd były gotowe sprzedać Libii uzbrojenie i amunicję za co najmniej 200 mln dolarów, ignorując sankcje nałożone na ten kraj przez ONZ.

"The Globe and Mail" nie udało się potwierdzić czy broń została dostarczona. Jednak przedstawiciele władz powstańczych w Trypolisie powiedzieli, że dokumenty do jakich dotarł kanadyjski dziennik potwierdzają podejrzenia na temat ostatnich działań Chin, Algierii i RPA.

Omar Hariri, kierujący sprawami wojskowymi w Narodowej Radzie Libijskiej (NRL), oświadczył, że dokumenty tłumaczą też obecność nowego uzbrojenia w regionie. - Jestem niemal pewny, że ta broń tu dotarła i została wykorzystana przeciwko naszym ludziom - powiedział w rozmowie z kanadyjską gazetą Hariri.

Dokumenty dotyczące sprzedaży broni znaleziono na śmietniku w dzielnicy Bab Akkarah w Trypolisie, gdzie mieszkali najwierniejsi zwolennicy reżimu Kaddafiego - pisze "The Globe and Mail".

Gazeta dodaje, że wysocy rangą doradcy wojskowi Kaddafiego w połowie lipca pojechali do Pekinu, gdzie spotkali się z przedstawicielami firm China North Industries Corp. (Norinco), China National Precision Machinery Import & Export Corp. (CPMIC) oraz China XinXing Import & Export Corp. Chińskie firmy zaoferowały im wtedy całe swoje zapasy uzbrojenia i zaproponowały dodatkową produkcję.

Strona chińska podkreślała potrzebę utrzymania w tajemnicy negocjacji handlowych i zalecała, by "kontrakty zostały podpisane z Algierią i RPA, z którymi Chiny w przeszłości już współpracowały" - wynika z dokumentów, na które powołuje się "The Globe and Mail".

Chińskie firmy poinformowały też, że wiele rodzajów uzbrojenia zamówionego przez libijską delegację znajduje się w arsenałach Algierii i broń ta może być niezwłocznie przetransportowana przez granicę z Libią. Według dokumentów rozmawiano m.in. na temat dostaw pocisków przeciwpancernych i rakiet ziemia-powietrze.

W piątek podczas spotkania w Paryżu z przedstawicielem NRL Mahmudem Dżebrilem chiński wiceminister spraw zagranicznych Zhai Jun zażądał, by Rada "zagwarantowała ochronę interesów chińskich przedsiębiorstw w Libii". Chiny, jedyny członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, który nie uznał oficjalnie NRL, oświadczyły też, że "szanują ważną rolę NRL, z którą chcą utrzymywać bliskie kontakty, by wspierać przyjazne relacje chińsko-libijskie" - poinformowała ambasada Chin we Francji.

Copyright 1996-2011 Grupa Onet.pl SA

В ФРГ тысячы потенциальных террористов

05.09.2011, 13:08:11

Ханс-Петер Фридрих. Фото ©AFP

Ханс-Петер Фридрих.
Фото ©AFP

Министр внутренних дел насчитал в ФРГ тысячу потенциальных террористов

Министр внутренних дел ФРГ Ханс-Петер Фридрих
заявил, что по имеющимся у него данным, в Германии насчитывается почти
1000 человек, которых можно рассматривать как "потенциальных исламских
террористов", сообщает Welt.

Среди них 128 человек, по словам Фридриха, считаются опасными и готовы
на совершение масштабных преступлений, в том числе и терактов. Из них
около 20 предположительно прошли подготовку в тренировочных лагерях
террористов за рубежом.

Наибольшая угроза, как отметил министр внутренних дел ФРГ, исходит
сегодня от одиночек, действия которых очень сложно отследить. Ханс-Петер
Фридрих добавил, что исламисты используют религию в преступных целях,
превращая ее в "идеологию борьбы". "Мусульманские общины и объединения,
как и правоохранительные органы, должны быть одинаково заинтересованы,
чтобы положить этому конец", - заключил министр.

 http://lenta.ru/news/2011/09/05/terroristen/

Россия решила реформировать Таможенный союз и ОДКБ

05.09.2011, 09:10:02

Лидеры стран Таможенного союза Дмитрий Медведев, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. Фото ©AFP
Лидеры стран Таможенного союза
Дмитрий Медведев,
Александр Лукашенко
и Нурсултан Назарбаев.

Фото ©AFP

Россия решила реформировать Таможенный союз и ОДКБ

Российские чиновники начали подготовку изменений в соглашения о
Таможенном союзе и об Организации договора о коллективной безопасности.
Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет в номере от 5
сентября газета "Коммерсантъ".

По данным издания, реформа ОДКБ будет касаться того, каким образом
организация договаривается по тем или иным вопросам. Сейчас все решения
принимаются на основе консенсуса. Россия предлагает по части вопросов
договариваться на основе квалифицированного большинства.

По сведениям "Коммерсанта", реформу поддерживают все участники ОДКБ,
кроме Узбекистана. В связи с этим источники издания утверждают, что
Узбекистану будет предложено выйти из договора. Узбекистан в 1998 году
уже выходил из ОДКБ, но вернулся в организацию в 2006-м.

Что касается Таможенного союза, то его реформа связана с тем, что Россия
хочет подтолкнуть к членству в ТС Украину. Для этого российские
чиновники предложили оформить соглашение о техническом регулировании
между ТС и третьими странами. В этом документе будет прописано, что если
какая-либо страна хочет иметь с ТС "продвинутые отношения", ей будет
необходимо привести свое законодательство в соответствии с правилами
Таможенного союза.

Еще одна реформа ТС будет касаться органов управления организацией. По
данным "Коммерсанта", в России предложили создать специальную комиссию
ТС, которой будут делегированы наднациональные полномочия.

Активная поддержка Таможенного союза Россией приводит к тому, что СНГ
как объединение стран на постсоветском пространстве постепенно теряет
свое значение.

Таможенный союз заработал с января 2010 года, а к 2012 году его
участники (Белоруссия, Казахстан и Россия) должны завершить создание
Единого экономического пространства. В ТС ранее приглашались Киргизия и
особенно настойчиво - Украина. В официальном Киеве, однако, считают, что
Украине достаточно членства в ВТО, куда ни Россия, ни Казахстан, ни
Белоруссия не входят.

   http://lenta.ru/news/2011/09/05/union

В аэропортах Турции ввели усиленные проверки израильтян

05.09.2011, 17:39:20

Аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле. Фото ©AFP
Аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле.

Фото ©AFP

В аэропортах Турции ввели усиленные проверки израильтян

Граждане Израиля, прибывающие на самолетах в Стамбул, стали подвергаться
длительным процедурам проверки документов и досмотра, пишет газета "Гаарец".


Израильтян отделяют от граждан других стран, после чего забирают у них
документы и несколько часов выясняют цели их визита в Турцию. Кроме
того, всех, включая женщин, заставляют раздеться до белья для проведения
личного осмотра. Вся эта процедура занимает несколько часов.


Ранее граждане Израиля никогда не сталкивались с таким обращением в
турецких аэропортах, поэтому министерство иностранных дел запросило
Анкару пояснить свои действия.


В МИД Турции на это ответил, что к израильтянам применяются точно такие
же методы проверки и досмотра, как и к туркам, прибывающим в Тель-Авив.
Анкара дала понять, что предпринятые ею действия являются ответными.


Источник издания в МИДе Израиля подтвердил,
что в аэропорту Бен-Гурион прибывающих турок отделяют от остальных
пассажиров, часами допрашивают, раздевают и осматривают. При этом в
Израиле подобная практика является рутинной.


Обе стороны заявляют, что столь тщательные досмотры и проверка
документов не только отнимают слишком много времени, но и являются
крайне унизительной процедурой.


Прежде Турция, понимая озабоченности израильтян в сфере безопасности,
воздерживалась от ответных мер в этой сфере. Ситуация изменилась после
недавнего скандала, вызванного отказом Иерусалима извиниться за убийство
девяти турок в мае 2010 года во время абордажа "Флотилии свободы" -
группы судов, шедших в сектор Газа с гуманитарным грузом.


После этого отказа Анкара отозвала своего посла из Тель-Авива, выслала
главу израильской дипмиссии из Турции, разорвала все контакты в военной и
разведывательной областях и пригрозила санкциями против израильских
компаний.

 http://lenta.ru/news/2011/09/05/mutual/

Отдых в Крыму

Оригинал взят у lenny_van_ross в Отдых в Крыму

Пишу эти строчки из Симеиза, куда приехал на некоторое время. Давайте расскажу вам всю правду о Крыме - решать будете сами. Никаких личных мнений - только факты.

Итак начинаем. Крым известен своей уникальной природой, равной которой практически ничего нет на свете. Я крымчанин в 5 поколении (еще мой пра-прадед переселился сюда во второй половине 19 века и с тех пор мой род живет здесь).

Итак у меня для Вас печальная новость: Крым, к моему глубочайшему сожалению полностью убит. Давайте, опять-таки голые факты, никаких эмоций.

Большинство пляжей либо уничтожено, либо завалено мусором. Многие пляжи приватизированы - к ним вы не подойдете на пушечный выстрел. Полностью закрыта бухта Ласпи - два кордона охраны не пропустят никого, кроме "элиты". Сын президента Украины положил лапу на Балаклаву - теперь там строятся его комплексы, а "Затеряный мир" скоро станет (или уже стал - точно не знаю) частным владением - больше туда никого не пустят.

Симеиз, Алупка утопают в мусоре. Я все порываюсь взять видеокамеру и снять видеорепортаж о Симеизе, о тоннах и тоннах мусора, разбросаных по всему поселку, об убитой набережной поселка, с проваливающиммся асфальтом. Набережная Симеиза принадлежит местным депутатам, они сдают ее на лето торговцам, исправно кладут деньги в карман, а вот ремонтом не занимаются. Да пропади оно все пропадом, мне бы только сейчас денег урвать! Это девиз симеизских депутатов. Думаю возьму видеокамеру, сделаю клип и на днях выложу его в Ютубе и вы сможете посмотреть все своими собственными глазами. Вам нравится отдыхать в мусоре? Тогда вам сюда!

Проживание. Цены летом в разгар курортного сезона неадекватные. Самый захолустный убитый сарай с описаными матрасами (источающими запах мочи) будет стоить 600-800 долларов в месяц. Приличное жилье - от 2-3 тысяч долларов в месяц и выше. Мне искренне жаль людей, которые расстаются с такого рода деньгами за полностью убитое побережье, описаный пляж, мусор и неадекватный сервис. С туалетами в Симеизе напряженка (правда недавно открыли один платный в конце аллеи) - но чтобы сэкономить 2 гривны поголовно все ходят в кусты или - в море. Вы хотите купаться в тоннах мочи, ежедневно выливаемой отдыхающими в воду на городском пляже? Воистину нужно себя ненавидеть, чтобы сюда приехать..

Питание. Цены на еду на ЮБК очень высокие. Впрочем едой это назвать можно только условно - посетите Симеизскую столовую 3-4 раза и гастрит вам гарантирован. Предпочитаете рестораны? Там ситуация ничем не лучше - по моим наблюдениям в столовой качество даже выше. За порцию бурды (а в местных шалманах в основном торгуют бурдой) с вас возьмут серьезные деньги. Хамски настроенная официантка принесет вам микроскопическую порцию триста раз разогретой еды, порции маленькие, качество убогое - даже в любой африканской стране за эти деньги вы покушаете получше. Крым ничем не хуже самых отсталых африканских стран - сервис на том же уровне. Про сервис можно писать сколько угодно - точнее про его отсутствие, но вот хамское отношение я вам гарантирую. Отдыхающих здесь никто за людей не считает, местные между собой называют их "подыхайки". "А ко мне подыхайки приехали на десять дней. - Ну ты с них по полной? - А как же, эти уедут - новых подыхаек возьму, по другому ведь не заработаешь".

Выпивка. Бокал хорошего сухого вина - приятное дополнение к любому столу. Только не в Крыму! Местые винзаводы давно уже переквалифицировались на производсто бодяжного шмурдяка, изготовляемого в основном из отходов винной промышленности Европы. Мой знакомый поставляет в Украину жмых от винопроизводста Испании, Франции - он мелко измельчается, в него добавляется этиловый спирт - все это продается в Украине под названием "вино". Хорошего качественного вина здесь просто не купишь - бодяжный шмурдяк - вот что вас здесь ждет. Даже "Массандра" испортилась - буквально вчера взял бутылку массандровского "Мерло" - пришлось пить конченый кисляк, который даже свиньи в Европе не стали бы употреблять. Качество всего алкогольного в Украине (за исключением пары-тройки водок) ниже африканского плинтуса.

А вот теперь очень важный совет, который поможет вам сохранить свое здоровье и, возможно, жизнь. Отнеситесь к нему крайне серьезно. Если вы все-таки приедете в Крым, то увидите как везде, на базарах, проходах, на пляжах торгуют "крымским вином" из пластиковых бутылок. "Только что с винзавода украдено" - будут заверять вас продавцы, большая часть которых говорит по русски с акцентом. Не верьте! Под крымским портвейном или бастардо вам будут пытаться впарить голимый спирт, разбодяженый красителями и сахаром. Местные даже название придумали для этого пойла "Аш-два-о-буряк-16". Если бы это был бы просто свекольный сок со спиртом "красна шапочка", который скупается в аптеках тоннами, это было бы еще полбеды. Количество гадости, бухнутой в это пойло не поддается описанию. Часто вечером можно видеть блюющих отдыхающих - причина одна: купили крымское "вино" в пластмассовой бутылке. Кто-то на этом неплохо наваривается, так как милиция уличных торговцев просто игнорирует и в упор не видет. Значит стрижет с них - по другому и быть не может.

Отдых. Отдых полностью отстойный - можете поехать на экскурсию в душном микроавтобусе и заплатить за это кучу денег. Экскурсовод часто может быть просто пьян, нести бред и так далее. Если уж "отдыхать" то лучше самому подняться в горы (не забываем, что весь лес от Гаспры до Симеиза сгорел - африканское государство по имени Украина не смогло потушить массивный лесной пожар) - климат изменился не в лучшую сторону. Весь "организованный" отдых представляет собой воплощенное убожество - на уровне Сомали или Зимбабве. Хотя я думаю, я зря упонимаю эти страны, я там не был и вполне возможно, что уровень сервиса там выше чем в убогом Крыму.

Теперь дальше. Летом кишечные и всякие разные инфекции становятся бичом курорта - очереди в аптеках зашкаливают. ОРВИ, грипп и все прочее просто косят тысячи отдыхающих и их детей - прежде чем ехать сюда с ребенком - подумайте, а что вы будете делать, если он заболеет? Медицины в Украине просто нет, квалификация врачей на уровне Гондураса или самых отсталых африканских стран, вполне возможно, что и ниже.

Теперь непроверенные данные. За их точность я не отвечаю, мне их сообщил один врач, который мне внушает доверие. Он утверждает, что в разгар курортного сезона вирусные инфекции распространяются искусственно - для того, чтобы сбыть огромный объем лекарств. Правда этот или нет я не знаю, а вот то, что летом в аптеки выстраиваются огромные очереди могу подтвердить. Единственная в Симеизе аптека, принадлежащая господину Шустову дерет "с трудового народа" три шкуры - это самая дорогая аптека на Украине, старушки-пенсионерки обходят ее десятой дорогой, им надо ехать в Алупку, чтобы купить лекарства подешевле чем в Симеизе. Отдыхающие же не знают, что в Алупке дешевле и платят загнутые по полной программе цены. Такова Симеизская селяви - содрать по максимуму с каждого. О том, что до 50% лекарств в Украине - поддельные я просто молчу, это проблема не только Крыма, это проблема всей страны.

Дальше. Буквально все с самого первого момента пребывания в этом "райском" уголке будут пытаться обмануть или обсчитать вас. От последней продавщицы на рынке до водителя такси. Населяющие Крым аборигены полностью деградировали - они рассматривают курортников как источник халявных денег - в Африке гораздо лучше! Самые последние негры - пираты из Сомали гораздо чеснее и порядочнее крымских хозяек и обслуги!

Многие едут в Крым для того, чтобы поесть свежих овощей и фруктов. Тут может быть все по разному. Крымские персиковые сады в Альминской долине полностью уничтожены (см. дерибан земли ниже). Убиты они и на ЮБК. Персики в основном будут молдавские или греческие или турецкие. Качество их будет убого-пластмассовым - можно еще найти местные персики, но это все труднее.

Виноград завозится сюда из... Италии и Греции, Турции. Это невероятно, но это так. Из Турции также валом валят генно модифицированные помидоры, продавец на базаре с пеной у рта будет доказывать, что дескать это местные помидоры, крымские. Не верьте ему - конечно не все помидоры импортные, но их достаточная часть. Немного поднаторев вы сможете сразу определить турецкие помидоры по виду - брать их не рекомендую - они в самом прямом смысле пластмассовые по вкусу.

Рыба. Рыбы все меньше и меньше и стоит она все дороже и дороже. На рыбном рынке в Ялте лежит только полуусопший пеленгас с Азовского моря и безумно дорогая камбала. Есть и кефаль, но ее мало и она дорогая. Ставрида появляется эпизодически, в основном зимой. Те мидии, которые вам будут предлагать на пляже скорее всего привезены из Хорватии или Испании - местные не способны организовать нормальное мидийное хозяйство, поэтому в ход идет импорт. Те мидии, которые раньше росли на камнях почти полностью оборваны. Короче, если едите в Крым забудьте о рыбе (ну кроме пеленгаса - этот пока еще есть) - покупать ее нужно только в Ялте - в поселках в магазинах, даже рыбных лежит замороженая тилапия, хек и так далее - даже не подумаешь, что рядом есть море! Впрочем я рыбу понимаю - она давно в Турцию вся ушла - осталась только самая ленивая, которой лень до Турции доплыть.

Дальше. Те деньги, которые вы будете платить всевозможным бизнесам, шалманам (ресторанов в Крыму нет - есть шалманы) в виде налогов и взяток будет стекаться в карманы всевозможных чинуш, которые стригут деньги с населения как шерсть с овцы.

Вы хотите поддержать финансово феодально-уголовный режим бывшего зека? Тогда езжайте и тратьте здесь свои деньги - часть их пойдет на подержание уголовного режима, дерибанещего Украину - на те даньги, которые вы здесь потратите кто-то купит виллу на Канарах или в Европе. В Крыму полный чиновничий беспредел - вы пошли покушать в ресторанчике, а знаете ли вы, что владалец этого ресторана заплатил около 20 тысяч долларов только за то, что его поключили к электросети? Буквально с каждого бизнеса выдаиваются взятки и поборы. Например вы построили дом, получение адреса обойдется вам в 5 тысяч долларов - такова "официальная" ставка взятки. Вы хотите своими деньгам кормить крымско-украинских чинуш? Тогда милости просим! Они очень обрадуются если вы сюда приедете.

Дерибан земли в Крыму - это отдельная тема. Все без исключения мэры поселков торгуют землей, "зарабатывая" на этом миллионы. Бывший мэр Симеиза Макаренко вообще открыто говорил, что он мультимиллионер, на честно надерибаненые деньги он отгрохал себе настоящий дворец в Западной Украине. А резиденцию бывшего мэра Алупки видели? Это огромный комплекс, обнесенный (не пугайтесь!) восьмиметровой стеной! Ну как же надо было бояться людей, чтобы обнести свое честно украденное владение стеной, высоте которой позавидовали бы средневековые феодалы!

Алупка, Симеиз все больше напоминают какую-то гигантскую стройку, везде снуют самосвалы, бетонируется все, что только можно забетонировать. Воистину, дай дикарям бетономешалку - они весь Крым забетонируют! Рано или поздно ЮБК превратится в бетоннный мешок, от природы останутся всего лишь воспоминания. Уничтожаются парки, уничтожаются островки дикой природы - все ради того, чтобы возвести очередную бетонную коробку и содрать баблос с отдыхающих.

Задумайтесь о том, что где-то в этом виноваты те люди, которые сюда едут отдыхать. Если бы они не ехали сюда, тогда Крым так яростно не уничтожали. Задумайтесь об этом очень серьезно.

По словам одного известного украинского эколога, спасти природу Крыма от полного уничтожения может только сильное землятресение.

Крым уже давно омывается кровью местных жителей - убийства за квартиру или недвижимость здесь стали нормой. Только в позапрошлом году в Алупке за недвижимость были убиты 7 человек. Продажная милиция никого не ловит - она занимается поиском недвижимости, которую можно купить недорого (на шару). Продажная власть, милиция, суды, прокуратура - здесь все продается за деньги - убогости власти в Крыму позавидуют отсталые племена Африки. Продажность власти в Крыму - это отдельная тема и я ее здесь затрагивать не буду. Последняя "тема" в дерибане земли в Алупкке - это участившиеся пожары, при помощи которых уничтожаются старые дома. После пожара к погорельцу приходит "благотворитель" и заявляет, что все отстроит, только часть нового дома будет его. Местные жители знают, что эти пожары заказные, но молчат, молчат.

В прошлом году была совершена попытка выражения протеста - Алупка была обклеена призывами выйти на демонстрацию, защитить права местных жителей и оградить их от чиновничьего беспредела. Собралось всего несколько десятков человек, а власти на месте проведения митинга устроили спортивное мероприятие - митинг был сорван. Потому как местные жители настолько забиты, что никаких своих прав отстаивать не будут. Это суть проживающего здесь народа - моя хата с краю, я ничего не знаю. Поэтому с ним можно делать все что угодно - и убивать и жечь, они все равно будут тупо молчать. Такой вот народ, что тут поделаешь, ему легче умереть, чем встать на защиту своих же собственных прав. С таким народом можно делать все что угодно, не опасаясь никаких последствий.

Теперь последние новости. Законом Автономной Республики Крым от 10 февраля 2011 года был отменен патент на сдачу жилья. Вместо него вводится налог и курортный сбор, сумма которых будет впечатляющая. Кому интересно - зайдите на сайт "Гражданин Большой Ялты" и почитайте о новых драконовских мерах, направленных на владельцев частного сектора, которые сдают квартиры отдыхающим. Закон драконовкий - за неуплату чудовищного налога предусматривается конфискация жилья квартиросдатчика, а это значит, что цены на жилье в летний сезон в Большой Ялте станут просто астрономическими. Эти все налоги, ественно, будут платить те люди, которые рискнут приехать отдохнуть в Крым. Расходы на содержание чиновьничьего аппарата и мафиозной банды будут переложены на плечи отдыхающих.

А тем, кто думает о чистоте моря и о том, что он купается в море, а не в фекалиях настоятельно рекомендую ознакомиться с такой вот статьей об Алупке, море и канализации: http://www.bigyalta-city.com.ua/story/4500 и все, о чем я здесь пишу на фоне этой статьи поблекнет. На ресурсе "Гражданин Большой Ялты" вы ознакомитесь с такими ужасающими подробностями о чиновничьем беспределе в Крыму, что мало никому не покажется, а мою скромную статью после откровений этого ресурса можно будет использовать как рекламный проспект о Крыме.

Кому не хочется читать о проблемах, связанных с канализацией Алупки, приведу цитату из статьи:

"В данном микрорайоне уже в течение 20 лет сброс канализационных вод идет прямо в море. Они текут в акваторию моря, и этот вопрос поднят впервые новым составом руководства города», — отмечает мэр города Алупки В.Толстоног."

Если мэр курортного города открыто заявляет о том, что господа отдыхающие в фекалиях купаются....

Поэтому мой совет? Езжайте в Буркино Фасо, в Гондурас, в Сомали - там все чеснее и порядочней и вы сможете нормально отдохнуть за свои деньги. Только не езжайте в Крым - единственное исключение - если вы мазохист и пытаетесь удовлетворить свою страть к мучениям. В этом случае - Крым для вас. В любом другом - обходите его десятой дорогой. Вам же лучше будет.

Библиотека

Оригинал взят у lost_kritik в Библиотека

 Мемуары, дневники


 Справочники, Журналы


Исследования, научные и исторические работыОбсуждения

Статистика

Оригинал взят у lost_kritik в Статистика

Обновлено 07.06.11 г. Ссылка на содержание здесь

Внимание! Если у Вас есть желание совершить в жизни подвиг, а именно, отредактировать PDF в HTML, или есть доступ к справочникам (которых нет в списке), в том числе и региональным, или есть возможность их отсканировать, то будем рады Вашей помощи. Само собой, Родина вам скажет спасибо. Для связи lost_empire@mail.ru

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА (вход)


СТАТИСТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ


СТАТИСТИКА СССР


РСФСР

СТАТИСТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Огромное человеческое спасибо Александру Ц., который поделился своими сокровищами!


* - В HTML формате.