clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Пётр Литва, президетн ГШУ, о сланцевом газе в Польше.

Piotr Litwa, prezes WUG, o gazie łupkowym

wnp.pl (Jerzy Dudała) - 06-09-2011 17:14

Podawane kolejne wielkości zasobów gazu z łupków w Polsce są wciąż jedynie szacunkowe, niepotwierdzone badaniami - mówi Piotr Litwa, prezes WUG Fot. PTWP (archiwum)
- Górnictwo to nie tylko węgiel kamienny, który przez wieki był fundamentem polskiej energetyki - mówi Piotr Litwa, prezes Wyższego Urzędu Górniczego.
Szef WUG-u wypowiadał się na temat gazu łupkowego w trakcie konferencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach - zatytułowanej Sektor gazowy i węglowy a bezpieczeństwo energetyczne Europy i Polski. Wyzwania. Możliwości. Prognozy - towarzyszącej Międzynarodowym Targom Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice 2011.

Prezes WUG wskazał, że dywersyfikacja źródeł energii staje się faktem, a nadzór górniczy staje przed nowymi wyzwaniami.

- Najnowszym jest wydobycie gazu łupkowego - ocenił prezes Litwa. - Sytuacja w branży węglowej jest dobrze rozpoznana. Natomiast gaz łupkowy niesie wiele pytań, na które musimy znaleźć odpowiedzi.

Pierwsze wiercenie w poszukiwaniu gazu łupkowego rozpoczęło PGNiG w 2010 r. na Lubelszczyźnie. Obecnie poszukiwania prowadzi pięć firm, które wywierciły łącznie13 otworów.

Minister Środowiska przyznał dotychczas (stan na 31 sierpnia br.) 101 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu niekonwencjonalnego: 99 - gazu z łupków oraz dwie - tight gazu. Otrzymało je 25 firm.

W ubiegłym roku w WUG gościli przedstawiciele kilkunastu z nich.

- Istotne zapisy koncesyjne znalazły się w Ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze, która wejdzie w życie 1 stycznia 2012 roku - zaznaczył Piotr Litwa. - Przyjęte rozwiązania są zgodne z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów. Istotną zmianą jest także to, że po nowym roku osoby niższego i średniego dozoru ruchu w zakładach wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi nie będą potrzebowały stwierdzanych przez nadzór górniczy kwalifikacji.

Według analiz przeprowadzonych przez firmy konsultingowe zasoby gazu łupkowego w Polsce mogą wynosić ok. 3-5 bln. m3.

- Podawane kolejne wielkości zasobów gazu z łupków w Polsce są wciąż jedynie szacunkowe, niepotwierdzone badaniami - mówił Piotr Litwa. - Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej szacuje polskie zasoby wydobywalne gazu z łupków na 5,30 bln m3, firma konsultingowa Advanced Resources wcześniej szacowała je na 3 bln m3, natomiast firma consultingowa Wood Mackenzie Consultants szacuje je na 1,4 bln m3. Według tych szacunków, Polska ma największe złoża gazu niekonwencjonalnego w Europie i jedne z najdogodniejszych warunków geologicznych do jego wydobywania. Kolejnym krokiem w określeniu wielkości potencjału wydobywczego Polski będą wyniki prac amerykańskiej służby geologicznej i polskiego Państwowego Instytutu Geologicznego, które zostaną opublikowane prawdopodobnie we wrześniu tego roku.

Piotr Litwa mówił również o tym, że wielkość zasobów zakwalifikowanych, jako wydobywcze będzie można określić pod koniec przyszłego roku, gdy uzyskamy dane z ponad 20 odwiertów wykonanych przez firmy posiadające koncesje poszukiwawcze. A pełne i wiarygodne dane będzie można uzyskać na podstawie przekazanych przez inwestorów dokumentacji geologicznych z większości realizacji udzielonych koncesji na poszukiwanie, czyli za najbliższych 4-5 lat, po wykonaniu przez firmy ponad 120 otworów badawczych (poszukiwawczych).

W trakcie konferencji wskazywano też, że gaz łupkowy jest potencjalnie rewolucyjnym czynnikiem zmiany gospodarczej i politycznej na świecie o konsekwencjach dalece wykraczających poza branżę energetyczną w Polsce czy Europie. Przy obecnym wykorzystaniu gazu prawdopodobnie wystarczyłoby go dla Polski przynajmniej na najbliższe300 lat, bez jakiegokolwiek importu, a w efekcie przestawienia części energetyki na tani gaz krajowy, gospodarka stałaby się bardziej konkurencyjna.

Taki scenariusz spowodowałby zmianę układu ekonomicznego, politycznego i energetycznego, bo nie potrzebowalibyśmy drogiego gazu z Rosji, przynajmniej w takiej ilości jak obecnie.

Zastanawiano się też nad tym, czy Polska ma szansę zająć pozycję lidera w poszukiwaniach gazu łupkowego.

Na koniec sierpnia przyznanych jest 101 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu niekonwencjonalnego, w tym: 99 - gazu z łupków, 2 - tight gazu, 25 firm posiada ww. koncesje, obecnie poszukiwania prowadzi 5 firm, które wywierciły 13 otworów (2 - tight gaz).

Polska, jako pierwsza w Europie, opierając się na doświadczeniach amerykańskich i kanadyjskich, rozpoczęła na taką skalę poszukiwania gazu niekonwencjonalnego. Mamy dużą szansę zostać w Europie liderem poszukiwań gazu z łupków. Przy czym Polska jest przygotowana do tego, żeby w pełni kontrolować proces poszukiwania, a w przyszłości wydobywania gazu z łupków, dzięki dobremu prawu, systemowym działaniom oraz instytucjom, które czuwają nad stanem środowiska, np. w kwestii wody czy ocen oddziaływania na środowisko, w oparciu o działania m.in. takich instytucji, jak Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska czy Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Wyższy Urząd Górniczy.

Materiał z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2011
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author